PRIVACY STATEMENT STICHTING C.C. ‘T AOGJE

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die carnavalsstichting Stichting C.C. ‘t Aogje verwerkt van haar medewerkers, sponsoren, kapellen, (carnavals-)verenigingen, zakelijke relaties en/of andere geïnteresseerden. Indien u medewerker wordt van Stichting C.C. ‘t Aogje, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting C.C. ‘t Aogje verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy Statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy Statement door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting C.C. ‘t Aogje
Secretaris Maaike van Twist
Pastoor van Spaandonkstraat 2a
4813 BS Breda
KvK: 41102968
secretariaat@cctaogje.nl

2. Welke gegevens verwerkt Stichting C.C. ‘t Aogje en voor welk doel?

2.1 In het kader van vrijwilligerswerk, sponsoring, kapellen, (carnavals-)verenigingen, zakelijke relatie, of geïnteresseerden die de nieuwsbrief ontvangen, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) optioneel geboortedatum
c) adresgegevens (optioneel postadres)
d) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en websites
e) bankrekeningnummer(s) (dit alleen bij zakelijke relatie, donateurs)
f) overige persoonsgegevens die benodigd kunnen zijn voor onze Stichting zoals bijv. social media accounts.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

2.2 Stichting C.C. ‘t Aogje verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) In geval van vrijwilligerswerk: uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en social media account(s) worden gebruikt voor contact over het vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie en voor het versturen van informatie over de activiteiten van Stichting C.C. ’t Aogje.

b) In geval van zakelijke relatie: uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het versturen van correspondentie om de zakelijke overeenkomst tot stand te brengen/te continueren en voor facturering.

c) In geval van geïnteresseerden die de nieuwsbrief ontvangen; uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van informatie en evt. uitnodigingen voor en over de activiteiten van Stichting C.C. ’t Aogje.

d) In geval van personen die zich inschrijven voor deelname aan activiteiten, georganiseerd door Stichting C.C. ’t Aogje, zonder financiële overeenkomst (bijv. deelname aan de optocht); uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden alleen gebruikt voor het versturen van informatie over de desbetreffende activiteit van Stichting C.C. ‘t Aogje.

2.3 E-mail berichtgeving (opt-out):

Stichting C.C. ‘t Aogje gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en andere interessante informatie van Stichting C.C. ‘t Aogje en carnaval gerelateerde zaken te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via het emailadres secretariaat@cctaogje.nl (deze staat tevens vermeld op de nieuwsbrief).

3. Bewaartermijnen

Stichting C.C. ‘t Aogje verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens (verzameld ten behoeve van onder punt 2 genoemde activiteiten) tot wederopzegging van de relatie. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, ook van eventuele back-up bestanden, tenzij toestemming gegeven wordt om de gegevens te bewaren voor bijv. reünie- en statistische doeleinden.

4. Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens verstrekken wij niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geeft. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij nooit persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. C.C. ‘t Aogje zal nooit en te nimmer persoonsgegevens aan iemand verkopen of verhuren. De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden; bijv. bij bezoek op defensieterreinen zoals Vliegbasis Gilze Rijen.

5. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  1. Voor de digitale verwerking van voornoemde persoonlijke gegevens op het secretariaat van C.C. ’t Aogje wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket Drupal. Dit pakket is middels wachtwoorden beveiligd.
  2. Alle personen die actief zijn voor Stichting C.C. ‘t Aogje en die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  3. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  4. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via het secretariaat van Stichting C.C. ‘t Aogje kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting C.C. ‘t Aogje zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.

6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stichting C.C. ‘t Aogje uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris.

6.4 C.C. ‘t Aogje wil eenieder er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien men van mening is dat C.C. ‘t Aogje – ondanks alle zorgvuldigheid die wordt betracht – persoonsgegevens onvoldoende beschermt. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kunnen worden gericht aan: secretariaat@cctaogje.nl

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

C.C. ‘t Aogje gebruikt geen technische of functionele cookies. Eventuele analytische cookies (bijv. Google analytics) maken geen inbreuk op de privacy.

8. Foto’s en video’s / portretrecht

C.C. ‘t Aogje behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken van onze evenementen en deze zowel offline als online te gebruiken voor verslaglegging van onze evenementen. Bezoekers van onze (binnen-)evenementen worden hiervan bij de entree van de locatie op de hoogte gesteld. C.C. ‘t Aogje respecteert en handelt naar de bepalingen van het portretrecht. Online gepubliceerde foto’s (website C.C. ’t Aogje) kunnen op verzoek verwijderd worden. Hiervoor hanteert C.C. ‘t Aogje een redelijke termijn. Verzoeken kunnen worden gericht aan: secretariaat@cctaogje.nl

9. Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy Statement te bekijken.

Versie: 1 maart 2019